25 Temmuz 2017
Foto Galeri

İzlenme: 5726

İzlenme: 3689

İzlenme: 3800

İzlenme: 5073 
 
Ahmet KİSBET
BELEDİYE GELİRLERİ VE TAHSİL USUL VE ESASLARI
14 Kasim 2011, Pazartesi  9:44 Karakter Boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kentlerin sosyal, kültürel, ekonomik ve bayındırlık alanlarında gelişmesi, modern şehirleşmenin olabilmesi ve vatandaşların yerel ihtiyaçlarının doğru tespit edilerek gerçek anlamda ihtiyaçlarının ve taleplerinin karşılanması için öncelikle seçimlerle gelen yöneticilere büyük görev düşmektedir. Bu yöneticiler seçilmiş oldukları (yerel idarelerin) belediyelerin sorumluluğunu aldıkları andan itibaren kalıcı ve sürdürülebilir politikalar üretmek zorundadırlar. Bunu yapabilmek için de başında bulundukları kurumların maddi imkânları çok önemlidir. Özellikle belediyeler aşağıda zikredilecek olan gelir kalemlerini zamanında ve adaletli bir şekilde toplayabilirse, belde halkından topladığı gelirleri yine o belde halkının menfaatlerine harcama imkânı bulurlar. Aşağıda da açıklayacağımız üzere belediyelerin gelir kalemleri nelerdir, gelirlerin kanuni dayanakları nelerdir ve bu gelirlerin toplanma usul ve esasları hakkında bilgilendirme ve görevlilerin sorumluluklarına değinilecektir. 
A.BELEDİYE GELİRLERİ                                                                                       
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU
BEŞİNCİ KISIM
Mali Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Belediyenin Gelir ve Giderleri
Belediyenin Gelirleri
Madde 59- Belediyenin gelirleri şunlardır:
a)Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları,
b)Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar,
c)Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler,
d)Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
e)Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,
f)Faiz ve ceza gelirleri,
g)Bağışlar,
h)Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler,
i)Diğer gelirler,
Bu gelirlerden bazıları dönemsel ve beyana dayalı süreklilik arz eden gelirler olup, bazıları da ihtiyaca binaen ortaya çıkan veya sözleşmelere dayanan gelirlerdir. Büyükşehir belediyelerinde, büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı, ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından alınır. Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye ayrıca pay kesilmez.
SÜREKLİLİK ARZ EDEN BEYANA DAYALI VERGİ GELİRLERİ 
Emlak Vergisi (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu)
a)Bina Vergisi
b)Arsa Vergisi
c)Arazi Vergisi
Süreklilik arz eden vergiler için ayrıca yeniden beyanname-bildirim verilmeksizin(değişiklik beyanları  hariç) her yıl Ocak ayı itibariyle  tarh ve tahakkuk eder.
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE TAHSİL EDİLEN GELİRLER
1.İlan ve Reklam Vergisi (2464 sayılı kanun, Madde:12-16)
2.Çevre Temizlik Vergisi (2464 sayılı kanun, Mükerrer Madde: 44)
Diğer Vergi Gelirleri
1.Eğlence Vergisi (Madde:17-22)
2.Haberleşme Vergisi (Madde:29-33)
3.Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (Madde:34-39)
4.Yangın Sigorta Vergisi (Madde:40-44) (Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğunda)

Harçlar
1.İşgal Harçları (Madde: 52-57)
2.Kaynak Suları Harcı (Madde: 63-66)
3.Tellallık Harcı (Madde: 67-68)
4.Hayvan Kesimi Muayene Ve Denetleme Harcı (Madde:72-74)
5.Ölçü Tartı Aletleri Muayene Harcı (Madde:76-78)
6.Bina İnşaat Harçları (Ek Madde:1-6)
Çeşitli Harçlar (Madde:79-84)
1.Kayıt ve Suret Harcı
2.İmarla İlgili Harçlar
3.Yapı Kullanma İzni Harcı
4.Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı
5.Sağlık Belgesi Harcı
6.İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsat Harcı
 
Harcamalara Katılma Payları (Madde:86-94)
1.Yol Harcamalarına Katılma Payı
2.Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
3.Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
Diğer Paylar
1.Çevre Temizlik Vergisi Payı (Meskenlerde Su Faturası İle Tahsil Edilen Belediye Payı)
2.Müze Giriş Ücretleri İle Madenlerden Belediyelere Verilen Pay (madde mükerrer:97)
3.İller Bankası Belediye Payı (Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar,5393/59-b)
4.Hazine Arsa Satışlarından Alınan Paylar (4706 Sayılı Kanun)
Ücrete Tabi İşler
Madde:97-(Değişik:4/12/1985-3239/125 md.): Belediyeler, bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (...)   için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye´ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 59. MADDESİ GEREĞİNCE HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER
1.Zabıta Müdürlüğü Hizmet Ücretleri
2.Nikâh Memurluğu Hizmet Ücretleri
3.Plan Proje Müdürlüğü Hizmet Ücretleri
4.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Ücretleri
5.Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Hizmet Ücretleri
6.İşletme İştirakler Müdürlüğü Hizmet Ücretleri
7.Mezarlıklar Müdürlüğü Hizmet Ücretleri
8.Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Ücretleri
9.Veterinerlik Müdürlüğü Hizmet Ücretleri
 
SÖZLEŞMELERE DAYALI BELEDİYE GELİRLERİ
Kira Gelirleri 
1.Belediye Taşınır Malların Kiralanması Yolu İle Elde Edilen Gelirler,
2.Belediye Taşınmaz Malların Kiralanması Yolu İle Elde Edilen Gelirler,
a)Arsa Kiralanması,
b)Bina Kiralanması,
c)Belediye İmtiyaz Haklarının Kiralanması,
d)Ecri misil Gelirleri, (2886 /75 sayılı kanun)
Satış Gelirleri 
1.Belediye Taşınır Malların Satılması İle Elde Edilen Gelirler,
2.Belediye Taşınmaz Malların Satılması İle Elde Edilen Gelirler,
a)Arsa Satışları
i)Hisse Satışı
ii)Müstakil Parsel Satışı
b)Bina Satışları 
Sözleşmeye dayalı belediye gelirleri; Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik, Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun hükümleri uygulanır. Taşınmaz satışlarında tescil işlemi yapılmamışsa idare kararıyla satış iptal edilir, ödenen miktar kesinleşmiş borçlardan mahsup edildikten sonra, kalan tutar ilgilisine iade edilir.
İDARİ PARA VE VERGİ CEZALARI GELİRLERİ 
1.İmar Para Cezaları (3194 Sayılı Kanun)
2.Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye  (1608 Sayılı Kanun)
3.Kabahatler Kanunu Para Cezaları (5326 Sayılı Kanun)
4.Diğer İdari Para Cezaları (5393/34-e Sayılı Kanun)
5.Vergi Cezaları  (213 Sayılı Kanun)
6.Gecikme Zamları (213 Sayılı Kanun)
7.Gecikme Faizi Gelirleri (213 Sayılı Kanun)
8.Tecil Faizi Gelirleri (6183/48 Sayılı Kanun)
B.TAHSİL USUL VE ESAS HÜKÜMLERİ                                                               
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Madde: 98–Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu kanuna göre alınacak vergi, harç ve katılma payları hakkında ve süresinde ödenmeyen vergiler için “213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” ile bunların ek ve tadilleri hükümleri uygulanır.
Vergi Usul Kanununun uygulanması
Madde:102–213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen vergi inceleme yetkisi hariç olmak üzere;
1.Belediye Gelir Şube Müdürü, Gelir Şube Müdürü olmayan yerlerde Belediye Hesap İşleri Müdürü, Hesap İşleri Müdürü olmayan yerlerde Muhasebeci, Vergi Dairesi Müdürü sıfat ve yetkisine haizdir.
2.Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve yetkiler, Belediye Gelirleri Kanunu uygulaması yönünden “Belediye Başkanı” tarafından kullanılır.
Bu Kanunun Mücavir Alanlarda Uygulanabilmesi
Madde:104–(Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/127 md.) Bu Kanunda yer alan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Bina, İnşaat, İşyeri Açma İzni, İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır. Bu hükmün uygulanabilmesi için mücavir alanlara götürülmesi gerekli bulunan hizmetlerin kapsam ve niteliği İçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit edilir.
Harçlara İlişkin Müeyyideler
Madde:99–Gerekli harçları tamamen almadan iş gören görevliler, harcın ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilsen sorumludurlar.
Ayrıca, ilgili kanunlar gereği tüm gelirlerin zamanında tahakkukundan ve toplanmasından, o kurumun en üst yetkilisi ve mali işlerden sorumlu muhasebe görevlileridir.

Bu haber 10797 kez okunmuþtur.
facebook  digg  del.icio.us

reddit  mixx  stumbleUpon

google  yahoo
 
Haber Video Foto
Konuk Yazar
Video
1/10
Yönetim
Ziyaretçi
Bugün :258
Toplam :8517982
KURUMSAL   l  MEVZUAT   l   MECLİSLER   l   ÇALIŞMA GRUPLARI   l   ETKİNLİKLER  l   BASIN  l   İLETİŞİM